आर्गेनन के सूत्र


Argenan ke sutra (aphorism of organon 1 to 291 men Aushadhiyon ke prayog ke bare men vistar se bataya gaya hai ki inke kya prayoga hai aur kaise upayog men lena hai.

आर्गेनन के सूत्र

Introduction of Ahorism of organon

सूत्र - 1

सूत्र - 2

सूत्र - 3

सूत्र - 4

सूत्र - 5

सूत्र - 6

सूत्र - 7

सूत्र - 8

सूत्र - 9

सूत्र - 10

सूत्र - 11

सूत्र - 12

सूत्र - 13

सूत्र - 14

सूत्र - 15

सूत्र - 16

सूत्र - 17

सूत्र - 18

सूत्र - 19

सूत्र - 20

सूत्र - 21

सूत्र - 22

सूत्र - 23

सूत्र - 24

सूत्र - 25

सूत्र - 26

सूत्र - 27

सूत्र - 28

सूत्र - 29

सूत्र - 30

सूत्र - 31

सूत्र - 32

सूत्र - 33

सूत्र - 34

सूत्र - 35

सूत्र - 36

सूत्र - 37

सूत्र - 38

सूत्र - 39

सूत्र - 40

सूत्र - 41

सूत्र - 42

सूत्र - 43

सूत्र - 44

सूत्र - 45

सूत्र - 46

सूत्र - 47

सूत्र - 48

सूत्र - 49

सूत्र - 50

सूत्र - 51

सूत्र - 52

सूत्र - 53

सूत्र - 54

सूत्र - 55

सूत्र - 56

सूत्र - 57

सूत्र - 58

सूत्र - 59

सूत्र - 60

सूत्र - 61

सूत्र - 62

सूत्र - 63

सूत्र - 64

सूत्र - 65

सूत्र - 66

सूत्र - 67

सूत्र - 68

सूत्र - 69

सूत्र - 70

सूत्र - 71

सूत्र - 72

सूत्र - 73

सूत्र - 74

सूत्र - 75

सूत्र - 76

सूत्र - 77

सूत्र - 78

सूत्र - 79

सूत्र - 80

सूत्र - 81

सूत्र - 82

सूत्र - 83

सूत्र - 84

सूत्र - 85

सूत्र - 86

सूत्र - 87

सूत्र - 88

सूत्र - 89

सूत्र - 90

सूत्र - 91

सूत्र - 92

सूत्र - 93

सूत्र - 94

सूत्र - 95

सूत्र - 96

सूत्र - 97

सूत्र - 98

सूत्र - 99

सूत्र - 100

सूत्र - 101

सूत्र - 102

सूत्र - 103

सूत्र - 104

सूत्र - 105

सूत्र - 106

सूत्र - 107

सूत्र - 108

सूत्र - 109

सूत्र - 110

सूत्र - 111

सूत्र - 112

सूत्र - 113

सूत्र - 114

सूत्र - 115

सूत्र - 116

सूत्र - 117

सूत्र - 118

सूत्र - 119

सूत्र - 120

सूत्र - 121

सूत्र - 122

सूत्र - 123

सूत्र - 124

सूत्र - 125

सूत्र - 126

सूत्र - 127

सूत्र - 128

सूत्र - 129

सूत्र - 130

सूत्र - 131

सूत्र - 132

सूत्र - 133

सूत्र - 134

सूत्र - 135

सूत्र - 136

सूत्र - 137

सूत्र - 138

सूत्र - 139

सूत्र - 140

सूत्र - 141

सूत्र - 142

सूत्र – 143 

सूत्र - 144

सूत्र - 145

सूत्र - 146

सूत्र - 147

सूत्र - 148

सूत्र - 149

सूत्र - 150

सूत्र - 151

सूत्र - 152

सूत्र - 153

सूत्र - 154

सूत्र - 155

सूत्र - 156

सूत्र - 157

सूत्र - 158

सूत्र - 159

सूत्र - 160

सूत्र - 161

सूत्र - 162

सूत्र - 163

सूत्र - 164

सूत्र - 165

सूत्र - 166

सूत्र - 167

सूत्र - 168

सूत्र - 169

सूत्र - 170

सूत्र - 171

सूत्र - 172

सूत्र - 173

सूत्र - 174

सूत्र - 175

सूत्र - 176

सूत्र - 177

सूत्र - 178

सूत्र - 179

सूत्र - 180

सूत्र - 181

सूत्र - 182

सूत्र - 183

सूत्र - 184

सूत्र - 185

सूत्र - 186

सूत्र - 187

सूत्र - 188

सूत्र - 189

सूत्र - 190

सूत्र - 191

सूत्र - 192

सूत्र - 193

सूत्र - 194

सूत्र - 195

सूत्र - 196

सूत्र - 197

सूत्र - 198

सूत्र - 199

सूत्र - 200

सूत्र - 201

सूत्र - 202

सूत्र - 203

सूत्र - 204

सूत्र - 205

सूत्र - 206

सूत्र - 207

सूत्र - 208

सूत्र - 209

सूत्र - 210

सूत्र - 211

सूत्र - 212

सूत्र - 213

सूत्र - 214

सूत्र - 215

सूत्र - 216

सूत्र - 217

सूत्र - 218

सूत्र - 219

सूत्र - 220

सूत्र - 221

सूत्र - 222

सूत्र - 223

सूत्र - 224

सूत्र - 225

सूत्र - 226

सूत्र - 227

सूत्र - 228

सूत्र - 229

सूत्र - 230

सूत्र - 231

सूत्र - 232

सूत्र - 233

सूत्र - 234

सूत्र - 236

सूत्र - 235

सूत्र - 237

सूत्र - 238

सूत्र - 239

सूत्र - 240

सूत्र - 241

सूत्र - 242

सूत्र - 243

सूत्र - 244

सूत्र - 245

सूत्र - 246

सूत्र - 247

सूत्र - 248

सूत्र - 249

सूत्र - 250

सूत्र - 251

सूत्र - 252

सूत्र - 253

सूत्र - 254

सूत्र - 255

सूत्र - 256

सूत्र - 257

सूत्र - 258

सूत्र - 259

सूत्र - 260

सूत्र - 261

सूत्र - 262

सूत्र - 263

सूत्र - 264

सूत्र - 265

सूत्र - 266

सूत्र - 267

सूत्र - 268

सूत्र - 269

सूत्र - 270

सूत्र - 271

सूत्र - 272

सूत्र - 273

सूत्र - 274

सूत्र - 275

सूत्र - 276

सूत्र - 277

सूत्र - 278

सूत्र - 279

सूत्र - 280

सूत्र - 281

सूत्र - 282

सूत्र - 283

सूत्र - 284

सूत्र - 285

सूत्र - 286

सूत्र - 287

सूत्र - 288

सूत्र - 289

सूत्र - 290

सूत्र - 291